Niệm Thần Chú Cúng Dường Trước Khi Ăn

 

Niệm Thần Chú Cúng Dường Trước Khi Ăn

NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT (1 LẦN)

NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT (2 LẦN)

NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh khắp pháp giới (niệm 1 lần)

Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh khắp pháp giới (niệm 2 lần) 

Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh khắp pháp giới (niệm 3 lần) 

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 1 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 2 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 3 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 4 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 5 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 6 lần)

Thử thực biến thập phương, nhất thiết Quỷ Thần Cộng (niệm 7 lần)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (1 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (2 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (4 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (5 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (6 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (7 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (8 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (9 LẦN)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (10 LẦN)

About Master Mai Đức Hải

Chuyên Gia Nghiên Cứu Mệnh Lý & Phong Phủy. (Đạo Tu Dưỡng) Số Phận Do Trời Định - Mệnh Vận Do Ta Định.

View all posts by Master Mai Đức Hải →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *