Học Bát tự cơ bản, nghiên cứu về mệnh lí.

Tìm hiểu, học, nghiên cứu về xem mệnh, Bát Tự, để trợ mệnh, trợ vận Không có mệnh nào là tốt hoàn toàn và bền vững. – Vì nước chảy …

Học Bát tự cơ bản, nghiên cứu về mệnh lí. Read More